Prominant Alumni

Ashwini Waghmale

Sunita Mane

Dhairyashil Bhosale

Dr.Vijaykumar Sukhatankar

Shubhash Bhosale

A.N.Yadav

Pravin Keskar

Raju Ghule

Shobha Patil

Suhas Mohite

Vasantrao Phadtare

Priyanka M.Mohite